مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

به منظور انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت یا مدیر/مدیران تصفیه باید مدارک را آماده و به اداره ثبت شرکت ها و مراجع قضایی ارائه کرده و مراحلی را به منظور انحلال شرکت با مسئولیت محدود طی کنند که در این مقاله توضیح داده می شوند.

مدارک لازم به منظور انحلال شرکت با مسئولیت محدود که باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارائه شود، به شرح زیر هستند:

– اصل صورتجلسه انحلال شرکت

– آخرین روزنامه رسمی شرکت

– فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.

– ارائه مستند دایر بر ارسال دعوت نامه چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.

در صورتجلسه انحلال شرکت باید مواردی از جمله مشخصات شرکت، زمان و محل تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که به منظور انحلال شرکت تشکیل شده است و همچنین مشخصات و امضا مدیر تصفیه و در نهایت مشخصات و امضا صاحبان/شرکا شرکت در ذیل صورتجلسه انحلال شرکت را در بر داشته باشد. توجه کنید که عدم امضاء صورتجلسه انحلال شرکت توسط یکی از شرکاء به معنای عدم رضایت شرکت به انحلال است که در این شرایط سایر اعضاء نمی توانند شرکت را منحل کنند، مگر با دلایل و مدارک و از طریق مراجع قضایی.

توجه کنید که انحلال شرکت در مواردیکه مدت یا موضوع شرکت به اتمام نرسیده به عهده مجمع عمومی فوق العاده شرکت است و این مجمع در جلسه ای رسمی با حضور و اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن می تواند نسبت به انحلال شرکت تصمیم گیری کند. در صورت توافق شرکاء شرکت مدارک فوق الذکر برای انحلال شرکت به همراه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها تسلیم کند و کارشناسان اداره ثبت مراحل ثبت انحلال شرکت را انجام می دهند.

پس از ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها، مدیر تصفیه می تواند مراحل و عملیات تصفیه شرکت را طی کند.

دیدگاه ها بسته شده