نحوه و شرایط انحلال شرکت با مسئولیت محدود

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله درخصوص نحوه و مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود توضیح داده می شود.

موارد و شرایطی که طبق آن شرکت با مسئولیت محدود منحل می شود موارد زیر هستند:

۱- اگر کلیه شرکاء یا شرکائی که در مجموع بیش از نیمی از سهم الشرکه شرکت متعلق به آنهاست(توجه کنید که در این حالت حتما باید چند شریک بیش از نیمی از شرکت را داشته باشند و نه تنها یک شریک)، تصمیم به تعطیل کردن و انحلال شرکت با مسئولیت محدود بگیرند.

۲- ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود: انحلال شرکت با مسئولیت محدود می تواند به دلیل ورشکستگی شرکت صورت پذیرد. یعنی اگر شرکت بدهی هایی داشته باشد و نتواند بدهی های خود را پرداخت کند، در این حالت شرکت به ورشکستگی نزدیک شده و منحل می شود.

۳- در صورتی که به دلیل زیان شرکت یا ضررهای وارده به شرکت با مسئولیت محدود، نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکاء از طریق محاکم قضایی تقاضای انحلال شرکت را کرده باشد، اما سایر شرکاء حاضر به پرداخت سهم آن شرکت و خارج شدن او از شراکت در شرکت با مسئولیت محدود نباشند. اما اگر ضررهای وارده به شرکت با مسئولیت محدود موجب از بین رفتن کمتر از نیمی از سرمایه شرکت شود، قانون و مراجع قضایی دلایل و مدارک دیگری از طرف شریکی که تقاضای انحلال دارد به دادگاه ارائه شود.

۴- انجام موضوع شرکت با مسئولیت محدود: اگر شرکت با مسئولیت محدود برای موضوع مشخصی تشکیل شده باشد و شرکت آن موضوع را بطور کامل انجام داده باشد، در این حالت این شرکت می تواند منحل شود.

۵- انقضاء مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود: اگر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود مدت معینی برای فعالیت شرکت تعیین شده باشد، بعد از اتمام این مدت شرکت منحل می شود.

۶- تغییر یا کاهش تعداد شرکاء شرکت: شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید بواسطه شراکت چندین نفر شکل بگیرند، حال اگر تعداد شرکاء به یک نفر کاهش یابد، مشخصا شرکت منحل خواهد شد.

۷- در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود امر انحلال شرکت با فوت یکی از شرکاء پیش بینی شده باشد.

هنگامی که به یکی از دلایل زیر انحلال شرکت قطعی شد، فرایند تصفیه شرکت با مسئولیت محدود آغاز می شود. بدین منظور طبق ماده ۲۱۳ قانون تجارت امر تصفیه توسط مدیران شرکت انجام می شود، مگر اینکه در اساسنامه/مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود به گونه دیگری تعریف شده باشد. یعنی مدیران تصفیه می توانند غیر از مدیران شرکت باشد و در واقع آنها نقش وکیل صاحبان شرکت در امر تصفیه و انحلال شرکت را دارند.

هنگامیکه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت مشخص شدند باید به اداره ثبت شرکت ها معرفی شوند.

مدیر/مدیران تصفیه امور زیر را به منظور تصفیه شرکت با مسئولیت محدود انجام می دهند:

  • وصول مطالبات شرکت،
  • پرداخت دیون شرکت،
  • نقد کردن دارایی های شرکت،
  • تقسیم دارایی باقیمانده شرکت بین شرکاء و کلیه امور مربوط به تصفیه
  • انحلال شرکت.

یادآور می شوم که مدیران تصفیه نقش وکیل را داشته و طبق قانون اگر مرتکب جرائمی از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری و امثالهم شوند، طبق مقررات و قانون با آنها برخورد می شود.

دیدگاه ها بسته شده