نحوه تصفیه شرکت و تقسیم اموال در انحلال شرکت با مسئولیت محدود

محاسبه و تقسیم اموال شرکت

نحوه تصفیه دارایی ها و تقسیم اموال شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود بسیار مهم است که در این نوشته برخی از نکات مربوط به مراحل و شرایط تصفیه دارایی ها و تقسیم اموال و دارائی های شرکت بین شرکاء هنگام انحلال شرکت با مسئولیت محدود ذکر می شوند.

نکته اول و مهم در هنگام تصفیه و انحلال شرکت با مسئولیت محدود این است که پیش از تقسیم اموال و دارائی های شرکت با مسئولیت محدود بین شرکاء انحلال شرکت در روزنامه رسمی سه بار اعلام گردد و هنگام تقسیم اموال و دارائی ها یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد. این کار بدین منظور صورت می پذیرد که طلبکاران شرکت موفق به وصول طلب خود گردند و اگر مدیر تصفیه غیر از این کار را انجام دهد، مسئول ضرر و زیان های طلبکاران خواهد بود.

در مرحله دوم مدیر تصفیه باید کلیه دیون و بدهی های شرکت را تصفیه کند. در هنگام پرداخت دیون و بدهی ها اگر آنها مشخص و صریح باشند، مدیر تصفیه آنها را پرداخت خواهد کرد و در غیر اینصورت طلبکاران/مدعیان باید با مستدلات به دادگاه مراجعه کنند. مگر در مواردیکه انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد که طبق مقررات ورشکستگی با آنها برخورد می شود، در غیر اینصورت مدیر تصفیه می تواند این بدهی ها را با در نظر گرفتن مصلحت شرکت و بتدریج پرداخت کند. در فرایند پرداخت بدهی های شرکت، مدیر تصفیه می تواند از روش هایی مانند تهاتر نیز استفاده کند. همچنین مدیر تصفیه می تواند برای پرداخت دیونی از شرکت که هنوز موعد آنها فرا نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون در نظر گرفتن این دیون دارایی های شرکت را بین شرکا تقسیم کند.

با پرداخت بدهی ها و دیون شرکت، اگر اموال و دارائی هایی از شرکت به جا ماند، به همه شرکاء تعلق گرفته و بین همه شرکاء تقسیم می شود. در نتیجه برای مثال اگر شریکی از شرکای شرکت اموالی غیر از پول را به عنوان سهم خود هنگام تشکیل شرکت آورده باشد، نمی تواند عین آن مال را طلب کند، بلکه به نسبت میزان آورده خود از کل سرمایه شرکت نسبت به این اموال مالکیت خواهد داشت. البته می توان توافقاتی در هنگام تنظیم و تهیه اساسنامه شرکت یا هنگام تقسیم دارائی ها بین شرکا در این خصوص صورت پذیرد که با پرداخت مابه التفاوت قیمت عین اموال به صاحب اصلی بازگردد.

چند نکته در خصوص تقسیم دارایی های شرکت بعد از پرداخت بدهی ها و انحلال شرکت باید در نظر گرفته شود:

یک نکته این است که هرگاه دارایی شرکت پس از پرداخت بدهی ها به اندازه سرمایه اولیه باشد، شریکی که آورده اش به شرکت تنها کار و تخصص بوده حقی نسبت به دارایی ها باقی مانده شرکت نخواهد داشت، مگر اینکه دارایی باقی مانده بیش از سرمایه شرکت باشد که قطعا این دارایی مازاد بر سرمایه اولیه بین همه شرکاء از جمله شریکی که تنها تخصص و کار را به شرکت آورده تقسیم می شود.

طبق ماده ۲۱۱ قانون تجارت، آن قسمت از دارایی های شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست، بطور موقت بین شرکاء می تواند تقسیم شود اما مدیر تصفیه باید بدهی هایی که هنوز زمان پرداخت آن سررسید نشده و همچنین معادل مبالغی که مورد اختلاف شرکاء است را کنار بگذارد و پس از آن فرایند تصفیه را شروع کند.

دیدگاه ها بسته شده