درباره ما

گروه تدبیر در سال ۱۳۶۹ با فعالیت های پژوهشی و مشاوره آغاز و در سال ۱۳۷۳ باخرید شرکت الحاوی فعالانه وارد عرصه صنعت کشور شد، سپس با سرمایه گذاری درحوزه های صادرات دارو، واردات دارو مواد اولیه، توزیع دارو، حمل و نقل ریلی، صنعت ساختمان فعالیت های خود را گسنرش داد. موضوع فعالیت گروه تدبیر؛ سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در حوزه دارویی، ساختمان و حمل و نقل ریلی می باشد.